WARUNKI OGÓLNE QUIZIR

Artykuł 1 – Zastosowanie
1.1 Określone poniżej Warunki Ogólne (“Warunki Użytkowania”) mają zastosowanie do i są częścią wszystkich ofert i transakcji w ramach usług (elektronicznych) oferowanych przez Crosmo (online) za pośrednictwem sieci każdego operatora telefonii komórkowej (“Operator”), u którego użytkownik końcowy posiada abonament (“Abonament na usługi telefonii komórkowej”) lub z ktrym zawarł umowę o świadczenie usług na zasadzie PrePaid, niezależnie od tego, czy usługi te są szczegółowiej opisane w niniejszych Warunkach Użytkowania. Usługi (elektroniczne) oferowane (online) przez Crosmo mogą obejmować – nie ograniczajc się do nich – gry, wiadomości tekstowe, dźwiękowe, pliki dźwiękowe lub graficzne i/lub podobne usługi (“Usługi Quizir”), które świadczone są za pośrednictwem sieci Operatora w drodze usług przesyłania krótkich wiadomości tekstowych (“SMS”), transmisji radiowej danych metodą pakietową (GPRS), usług trzeciej generacji (“3G”), WAP lub z wykorzystaniem jeszcze innych technologii.

1.2 Odstępstwa od Ogólnych Warunków Użytkowania nie będą stosowane, z wyjątkiem tych, w których dla konkretnej umowy Crosmo wyraziło uprzednio wyraźną zgodę na piśmie.

Artykuł 2 – Świadczenie usług Quizir
2.1 Użytkownicy końcowi wystepują o usługi Quizir do Crosmo. Usługi będą dostarczane do użytkowników końcowych przez Crosmo oraz sieć operatorów.

Artykuł 3 – Warunki użytkowania

3.1 Po wysłaniu określonego słowa kluczowego na numer krótkiego kodu 7368 (3,69 PNL z VAT za kazda wyslana wiadomo) użytkownik końcowy otrzyma wiadomość potwierdzającą pomyślne dokonanie rejestracji dla danej usługi, zawierającą pierwszą łamigłówkę/pytanie do rozwiązania. Użytkownik końcowy może otrzymać punkty za prawidłowe rozwiązanie łamigłówki lub poprawną odpowiedź na pytanie. Użytkownik końcowy, który na koniec promocji zdobędzie najwyższą ilość punktów wygra nagrodę. Jeśli na koniec promocji większa liczba subskrybentów uzyska taką samą liczbę punktów, otrzymają dodatkowo pytanie otwarte. Wygrywają użytkownicy końcowi, którzy udzielą odpowiedzi najbardziej zbliżonej do oczekiwanej.

3.2 Po zakończeniu promocji w niniejszej witrynie internetowej, pod “Produkty i Nagrody”, zamieszczona zostanie lista zwycięzców. Podawane wyniki są ostateczne i nie prowadzi się korespondencji na ich temat. W terminie 5 dni roboczych od zamknięcia promocji skontaktujemy się osobiście ze zwycięzcą za pośrednictwem numeru telefonu komórkowego, który był używany do udziału w grze. Próby skontaktowania się ze zwycięzcą ponawiane będą przez tydzień, dwa razy dziennie. W przypadku nieodebrania nawiązywanych połączeń telefonicznych nie będzie uznawać się roszczeń do nagrody. W razie niemożności skontaktowania się ze zwycięzcą skontaktujemy się telefonicznie z osobą zajmującą 2-gie miejsce pod względem ilości uzyskanych punktów.

3.3 Użytkownik końcowy musi mieć ukończone co najmniej 18 lat. Jeśli nie jesteś osobą pełnoletnią lub nie odpowiadasz za opłacanie rachunków za telefon komórkowy, musisz przed rozpoczęciem korzystania z usług tego serwisu uzyskać na to pozwolenie płatnika rachunku telefonicznego, rodziców, opiekuna lub pracodawcy. Crosmo zakłada, że korzystajacy z usług jej serwisu użytkownik końcowy uzyskał wymagane pozwolenie, zgodę lub zezwolenie od płatnika rachunku za

3.4 Koszty korzystania z usług Quizir podano pod “Najczęściej zadawane pytania”.

3.5 Niniejszy serwis nie jest serwisem subskrypcyjnym. Użytkownik nie biorący udziału w grze nie będzie otrzymywać żadnych wiadomości. Więcej informacji na ten temat można uzyskać w niniejszej witrynie, pod “Najczęściej zadawane pytania” bądź kontaktując się z naszym Działem Obsługi Klienta, telefonicznie lub za pośrednictwem poczty e-mail. Dane kontaktowe można znaleźć w niniejszej witrynie, pod “Kontakt”.

Artykuł 4 – Jak grać

4.1 Aby subskrybować usługi serwisu Quizir, należy zapisać się na nie za pomocą wiadomości SMS. Gdy napotkasz na którąś z promocji Quizir, możesz uzyskać dostęp do serwisu, wysyłając SMS z określonym słowem kluczowym na numer krótkiego kodu (np. SMS <Sprzedaż> do <krótki kod>).

4.2 Po dokonaniu subskrypcji za pomocą wiadomości SMS, klienci Quizir otrzymają powiadomienie o pomyślnej rejestracji. Wiadomość ta zawierać będzie również pierwszą łamigłówkę.

4.3 Użytkownik końcowy może zdecydować się na wysłanie rozwiązania łamigłówki/odpowiedzi na pytanie. Tylko prawidłowe odpowiedzi będą nagradzane punktami. Nieprawidłowe odpowiedzi nie uzyskują punktów. Po wysłaniu odpowiedzi na łamigłówkę lub pytanie system serwisu rozpocznie ciągłe wysyłanie kolejnych pytań. W przypadku nieotrzymania odpowiedzi system nie wyśle do Ciebie kolejnego pytania.

4.4 Możesz grać tak dużo, ile zechcesz, lecz punkty gromadzone są tylko w drodze udzielenia prawidłowych odpowiedzi.

Artykuł 5 – Nagrody

5.1 W serwisie Quizir można wygrać wiele różnych nagród – od produktów po nagrody pieniężne. Ponadto udział w grach brać mogą uczestnicy transgraniczni. Oznacza to, że mieszkańcy różnych krajów mają szansę wygrania tej samej nagrody, oferowanej w ramach danej promocji. Crosmo zastrzega sobie prawo do oferowania gotówki jako ekwiwalentu zastępującego całość lub część nagród. Ekwiwalent pieniężny zastępujący nagrodę mieć wartość równą lub wyższą od jej wartości. Nagroda musi zostać przyjęta w formie oferowanej, nie może przejść na rzecz osob trzecich i nie może zostać podzielona.

5.2 Jeśli w kampanii bierze udziat mniej niż 50 uczestników, a czas jej trwania upłynął, organizator kampanii Quizir zachowuje prawo do zmiany nagród promocyjnych na inne promocyjne nagrody o co najmniej równej wartości. Wszystkie wygrane nagrody są dostarczane na adres użytkownika końcowego w terminie 2 miesięcy, pod warunkiem, że użytkownik końcowy przekazał Crosmo prawidłowy adres, bądź – w przypadku nagród pieniężnych – przelewane są na wskazany rachunek bankowy po otrzymaniu numeru rachunku bankowego zwycięzcy. Wszystkie koszty wysyłki pocztą (kurierską) lub opłaty bankowe ponosi zwycięzca.

5.3.Zasięg promocji podawany jest pod “Produkty i Nagrody”. Crosmo zastrzega sobie prawo do wykorzystywania wszystkich plików graficznych/zdjęć, nazwisk zwyciężców oraz i informacji o ich miejscach zamieszkania do wszystkich przyszłych promocji, reklamy lub w celach marketingowych bez wymogu uzyskania od nich uprzedniej zgody, powiadamiania ich lub wynagradzania ich za to.

Artykuł 6 – Koszty

6.1 Oferty lub oświadczenia wymienione w reklamach lub na www.quizir.com (“Witryna”) nie są wiążące, chyba że pisemnie ustalono to inaczej.

6.2 Za każdą otrzymaną lub wysłaną wiadomość może być naliczana opłata w wysokości zależnej od rodzaju wiadomości i/lub metody rozliczeń. Za wszystkie wysyłane i otrzymywane wiadomości mogą być naliczone standardowe opłaty za wysyłanie wiadomości tekstowych w wysokości ustalonej przez operatorów. Stawki i metody rozliczania opłat za korzystanie z usług serwisu w danym kraju podano w niniejszej witrynie, pod “Najczęściej zadawane pytania”. Użytkownik końcowy będzie płacić za każdą wysłaną wiadomość

6.3 W niniejszej witrynie internetowej podano dla użytkowników końcowych informacje o kosztach korzystania z usług serwisu. W przypadku standardowego abonamentu opłaty pobierane są z rachunku bankowego użytkownika końcowego przez operatora, w przypadku usługi na zasadzie PrePaid, opłaty są pobierane ze środków znajdujących się koncie użytkownika końcowego. Użytkownik końcowy niniejszym udziela wyraźnego upoważnienia do pobierania opłat oraz zobowiązuje się do zapłaty całości kosztów powstałych w związku z korzystaniem z usług serwisu Crosmo. Za obopólną zgodą możliwe jest uzgodnienie innych sposobów dokonywania płatności (np. przykład kartą kredytową).

Artykuł 7 – Zmiany cen
7.1 Crosmo zastrzega sobie prawo do wprowadzania w każdym czasie zmian wysokości wszelkich kosztów, po uprzednim ogłoszeniu tych zmian w witrynie internetowej.

Artykuł 8 – Własność intelektualna

8.1 O ile w niniejszych Warunkach Użytkowania nie ustalono inaczej, wszystkie patenty, prawa autorskie, znaki handlowe, rysunki, prawa do wzorów użytkowych i/lub inne prawa własności intelektualnej dotyczące usług Quiziri/lub witryny internetowej należą do Crosmo, ich dystrybutora lub ich dostawcy.

8.2 Crosmo udziela niniejszym użytkownikom końcowym ograniczonego, niewyłącznego, niezbywalnego i odwoływalnego prawa do korzystania z i/lub przeglądania witryny internetowej serwisu Quizir oraz do pobierania udostępnionych w niej materiałów.

8.3 O ile firma Crosmo nie ustaliła wyraźnie inaczej, użytkownikowi końcowemu wyraźnie zabrania się powielania, modyfikowania, poddawania działaniu inżynierii wstecznej, wynajmowania, leasingu, wypożyczania, przesyłania, duplikowania, wykonywania, przekazywania, dystrybucji, sprzedaży, odsprzedaży, tworzenia produktów pochodnych od pobranych lub otrzymanych usług Quizir oraz użytkowania ich, w całości lub w części, w inny sposób lub w innym celu, niż ten, na który firma Crosmo udzieliła na piśmie wyraźnej zgody.

8.4 Użytkownik końcowy zwalnia od odpowiedzialności i zabezpiecza od wszelkich roszczeń firmę Crosmo, jej kadrę kierowniczą, dyrektorów, pracowników, dostawców i wszystkie strony trzecie dostarczające jej informacji oraz przyjmuje wobec firmy Crosmo jej kadry kierowniczej, dyrektorów, pracowników, dostawców i wszystkich stron trzecich dostarczających jej informacji, odpowiedzialność za konsekwencje naruszenia praw własności intelektualnej firmy Crosmo lub stron trzecich, za przekroczenia niniejszych Warunków Użytkowania lub Warunków Uczestnictwa w Grach, powstałe w wyniku nieuprawnionego korzystania z usług Quizir lub niewłaściwego postępowania podczas korzystania z witryny internetowej.

Artykuł 9 – Odpowiedzialność

9.1 Korzystanie z usług Quizir i z witryny internetowej Crosmo odbywa się na własne ryzyko użytkownika końcowego. Użytkownik musi być w posiadaniu kompatybilnego telefonu komórkowego, sprzętu komputerowego i innych urządzeń oraz odpowiedniego oprogramowania, wraz z gwarancją, że są one sprawne i nadają się do korzystania z usług Quizir. Crosmo nie może zagwarantować, że usługi Quizir spełnią wymagania użytkowników końcowych, ani że pobieranie i/lub przeglądanie usług Quizir będzie wolne od zakłóceń lub błędów.

9.2 Użytkownik końcowy uznaje, że usługi świadczone za pośrednictwem telefonii komórkowej, takie jak usługi serwisu Quizir, zależne są od możliwości nawiązania i/lub utrzymania połączenia telefonicznego, że jakość połączenia może nie być dostatecznie dobra w każdym miejscu i czasie oraz że usługi Quizir mogą podlegać ujemnym wpływom lub być czasowo niedostępne w wyniku zakłóceń spowodowanych przez czynniki fizyczne (tunele, góry, budynki itp.), bądź prace związane z modyfikacją lub konserwacją sieci Operatora.

9.3 Jeśli w jakimkolwiek czasie subskrybenci nie są w stanie w ciągły, nieprzerwany sposób korzystać z usługi Quizir, nie przysługują im z tego tytułu żadne prawa do obniżenia opłat za usługi Quizir, ani prawa do zwrotu wcześniej uiszczonych opłat.

9.4 Każda subskrypcja i każde pobranie usług Quizir dokonywane są według własnego uznania i na własne ryzyko użytkowników końcowych. Crosmo nie ponosi w żadnym wypadku odpowiedzialności za jakiekolwiek uszkodzenia, obejmujące (lecz nie ograniczone do) m.in. infekcje lub zakażenia wirusem, utraty danych lub uszkodzenia sprzętu komputerowego i/lub oprogramowania powstałe w wyniku dostępu do witryny internetowej lub korzystania z usług Quizir, pobierania usług Quizir, włącznie z korzystaniem ze sprzętu komputerowego i oprogramowania wymaganego do łączenia się z serwisem Quizir. Użytkownicy końcowi odpowiadają za podjęcie niezbędnych środków w celu uniknięcia potencjalnych szkód tego rodzaju.

9.5 W przypadku, gdy Crosmo z jakiegokolwiek powodu ponosić będzie odpowiedzialność za wypłacenie użytkownikowi końcowemu odszkodowania za poniesioną przez niego szkodę bezpośrednią lub wynikową jakiegokolwiek rodzaju, wysokość tego odszkodowania w żadnym wypadku nie może przekraczać wartości faktury serwisu Quizir zapłaconej przez użytkownika końcowego za zgłoszoną szkodę.

9.6 Pomimo, że zawartość niniejszej witryny internetowej została przygotowana z największą starannością, Crosmo nie może udzielić żadnej gwarancji odnośnie rodzaju, dokładności i treści opublikowanych w niej informacji. Crosmo nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek błędy, przeoczenia, niedokładności, nieporozumienia, opóźnienia lub nieczytelność zleceń lub powiadomień, powstałe w związku z korzystaniem z Internetu lub z innego, mającego zastosowanie punktu uzyskiwania informacji.

9.7 Użytkownik końcowy nie będzie wysłać do serwisu Crosmo wiadomości zarażonych wirusami, niezgodnych z prawem, zawierających pogróżki, wulgarnych, oszczerczych, wprowadzających w błąd, naruszających prywatność innych lub w inny sposób nagannych oraz powinien zapewnić Crosmo ochronę przed wszelkimi szkodami bezpośrednimi czy też wynikowymi, mogącymi wyniknąć z wysyłania takich wiadomości.

Artykuł 10 – Przetwarzanie danych
10.1 Aby dostarczać użytkownikom końcowym usługi Quizir, Crosmo gromadzi i przetwarza (tj. zbiera, zapisuje, przegląda, udostępnia stronom trzecim, organizuje i łączy) niektóre dane osobowe oraz dane o zachowaniach subskrybentów w sieci.

10.2 Crosmo przetwarzać będzie dane osobowe użytkowników końcowych wyłącznie w sposób określony w niniejszej Polityce prywatności, którą można przeglądać i pobrać w witrynie internetowej. Crosmo w każdym czasie przetwarzać będzie informacje o użytkownikach końcowych w pełnej zgodności z obowiązującym prawem i przepisami dotyczącymi ochrony prywatności. Jako firma globalna Crosmo i stowarzyszone z nią spółki w coraz większym stopniu wykraczają w swojej działalności poza granice jednego kraju.

10.3 Crosmo zastrzega sobie prawo do wykorzystania w celach promocyjnych numeru telefonu komórkowego i adresu e-mail użytkowników końcowych.

Artykuł 11 – Obowiązujące prawo

11.1 Korzystanie z usług serwisu Quizir, Umowa i witryna internetowa podlegają prawu kraju, w którym prowadzona jest kampania.
Uchybienie Crosmo w wykonaniu lub wyegzekwowaniu jakichkolwiek praw lub postanowień określonych w Warunkach Użytkowania nie będziestanowić podstawy do zrzeczenia się obowiązywania tych praw lub postanowień. Jeśli jakiekolwiek postanowienia Warunków Użytkowania zostaną uznane przez właściwy sąd za nieważne, strony są mimo to zgodne co do tego, to zgadzają się, że sąd powinien dążyć w najszerszym zakresie dozwolonym przez prawo do urzeczywistnienia intencji wyrażonych w tych postanowieniach Warunków Użytkowania, przy czym pozostałe postanowienia Warunków Użytkowania zachowają w całości moc prawną.

11.2 Wszelkie spory będą rozstrzygane przed właściwym sądem w kraju, w którym prowadzona jest kampania.

Artykuł 12 – Postanowienia końcowe
12.1 Niniejsze Warunki Użytkowania są dostępne do wglądu w siedzibie Crosmo. Na żądanie może zostać nieodpłatnie nadesłana ich kopia.

12.2  Crosmo zastrzega sobie prawo do wprowadzania od czasu do czasu zmian niniejszych Warunków Użytkowania. Subskrybenci będą powiadamiani o zmianach w drodze publikacji zmian w witrynie internetowej Crosmo. Wprowadzone w ten sposób zmiany uznaje się za przyjęte, jeżeli subskrybenci kontynuować będą korzystanie z lub pobieranie usług Quizir po upływie terminu podanego w witrynie internetowej terminu wdrożenia tych zmian.

12.3 Crosmo zastrzega sobie prawo do zastępowania dowolnych pozycji ich substytutami o tej samej wartości bez uprzedniego powiadomienia.

12.4 Firma Crosmo posiada siedzibę w Amsterdamie, gdzie jest zarejestrowana w Izbie Handlowej pod numerem 34259486. Prosimy o kierowanie wszelkiej korespondencji związanej z serwisem Quizir lub niniejszymi Warunkami Ogólnymi na adres: Crosmo B.V. Zekeringstraat 17 (1014 BM) Amsterdam, Holandia, lub na adres e-mail: [email protected]. Można również zadzwonić pod numer 223071398.